Δομή & Υπηρεσίες

ΔΟΜΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Supply Chain

To Τμήμα SC έχει την ευθύνη του δικτύου εφοδιασμού από τους αντιπροσωπευόμενους οίκους και πραγματοποιεί όλες τις αγοραστικές και προμηθευτικές ενέργειες. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στις εξαγωγές προς ΕΕ και Τρίτες Χώρες καλύπτοντας τις αναδυόμενες ανάγκες.

Εξασφαλίζει την έγκαιρη εισροή προϊόντων είτε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρίας είτε απευθείας στον πελάτη, με βασικό μέλημα τον πλήρη έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διασφάλιση της ποιότητας και της εξυπηρέτησης.

Εισαγωγές & Εξαγωγές

– Ανάθεση φορτώσεων, διαχείριση εγγράφων εισαγωγών, εκτελωνισμός, τήρηση ειδικών διαδικασιών εισαγωγής
– Συνεργασία με προμηθευτές και μεταφορείς, διασφάλιση προτύπων ποιότητας & ασφάλειας
– Παρακολούθηση παραδόσεων, εκτέλεση παραγγελιών
– Συνεχής έλεγχος αποθεμάτων
– Παρακολούθηση & υιοθέτηση σύγχρονων τάσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας στο περιβάλλον του διεθνούς εμπορίου

Προϊόντα & Προμηθευτές

– Πρόβλεψη και σχεδιασμός αγορών σε συνεργασία με το Τμήμα Πωλήσεων και το Τμήμα Μarketing.
– Διασφάλιση προδιαγραφών και κριτηρίων ποιότητας των προϊόντων.
– Ανάλυση δεδομένων της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέτρηση & παρακολούθηση ΚPIs
– Παρακολούθηση των στόχων και των ειδικών συμφωνιών με τους προμηθευτές.

πατήστε enter για να αναζητήσετε