Όροι Διαγωνισμού #DipIntoMezete

#DipIntoMezete Διαγωνισμός

Διοργανωτές διαγωνισμού:

Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. που εδρεύει στο 3ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου έχει αναλάβει την διοργάνωση του παρόντα διαγωνισμού, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο: www.facebook.com/AtlantaAe   (εφεξής καλούμενοι από κοινού ως «Δικτυακός Τόπος»). Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. H εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, όπως τη διάρκεια, τον τρόπο συμμετοχής ή την ματαίωση του Διαγωνισμού, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα, με άλλα ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική έγκαιρη δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο.

Η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΑ δεν αναλαμβάνει, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η ως άνω διοργανώτρια εταιρεία πρωτίστως θα προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων της ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

 

Περιγραφή Διαγωνισμού:

Ο λογαριασμός www.facebook.com/AtlantaAe που τηρεί η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. στο Facebook, διοργανώνει διαγωνισμό για τους ακόλουθούς της με μοναδικά δώρα για 10 τυχερούς, που θα λάβουν μέρος στην κλήρωση, ακολουθώντας τα βήματα του Διαγωνισμού.

Διάρκεια διαγωνισμού:

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 28/3/2022 (και ώρα Ελλάδος 11:00) μέχρι και την 13/4/2022 (και ώρα Ελλάδος 23:59).  Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν θεωρούνται έγκυρες και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή, όσοι δήλωσαν συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

 Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρώνεται άμεσα.  Στην περίπτωση που αναδειχθούν νικητές της κλήρωσης πρόσωπα που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η συμμετοχή τους θα θεωρείται ως εξαρχής άκυρη και επομένως δεν θα δικαιούνται να λάβουν το δώρο τους. Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποκλείονται πρόσωπα που απασχολούνται στις εταιρείες ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε & ΣΑΡΤΖΗΣ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε. “DIGITALL” ή θυγατρική της, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.

 Συμμετοχή – Διαγωνισμός:

 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και να διατηρούν λογαριασμό στο Facebook. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των ως άνω αιτιών. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ελεύθερη, σαφή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων των παρόντων Όρων. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και τους παρόντες όρους και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε.

 

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να αφήσει ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση (post) ποια από τις 4 γεύσεις Mezete χούμους προτιμά.

Με το σχόλιο του χρήστη κάτω από την ανάρτηση (post) του διαγωνισμού, θεωρείται ότι ο χρήστης έχει λάβει γνώση των όρων και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Έκαστος Συμμετέχων δύναται να έχει μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση με 1 σχόλιο του στην ανάρτηση του διαγωνισμού.

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω ενέργειας ολοκληρώνεται η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται έγκυρη συμμετοχή, η περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ολοκληρώσει την παραπάνω ενέργεια. Η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. είναι η μόνη αρμόδια να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους Συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν έχει τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.  Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

Κλήρωση:

Η ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού θα γίνει με κλήρωση που θα διεξαχθεί μετά την λήξη του διαγωνισμού στις 15/4/2022 με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, στα γραφεία της εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. με την παρουσία επιτροπής αποτελούμενης από δύο εκπροσώπους της εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. και νομικού συμβούλου. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών.

  • Στην κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά 10 τυχεροί και θα κερδίσουν:
    ένα κουτί με 5 προϊόντα Mezete – κλασική (2), με ψητή πιπεριά, με βότανα, με λιαστή τομάτα.

Οι τυχεροί θα ενημερωθούν για τη νίκη τους στο διαγωνισμό με προσωπικό μήνυμα ή/και απάντηση κάτω από το σχόλιο συμμετοχής τους και θα κληθούν να αποστείλουν τα στοιχεία τους μέσω [προσωπικού μηνύματος στο Facebook] μέσα στο χρονικό διάστημα που θα τους ενημερώνουν μέσω του προσωπικού μηνύματος.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των στοιχείων που θα ζητούνται με προσωπικό μήνυμα, εάν ο τυχερός δεν τα γνωστοποίησε μέσα στην εύλογη οριζόμενη προθεσμία για την ολοκλήρωση της παράδοσης, χάνει αυτομάτως το δικαίωμα παραλαβής του δώρου, μη έχοντας πλέον το δικαίωμα να ζητήσει την παράδοση αυτού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Η αποστολή του δώρου θα γίνει με ευθύνη και χρέωση της εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε., μέσα σε διάστημα 1 μήνα από την επικοινωνία του νικητή.

 Χρήση του δώρου: Το δώρο για κάθε έναν από τους 10 τυχερούς είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Μετά την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της κατακύρωσης των Δώρων στους νικητές, κάθε υποχρέωση της ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. παύει να υφίσταται. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες Όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή νομικά  ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. Η ευθύνη της εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε.  περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω Δώρων. Επίσης η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. δεν επέχει ούτε θα αναλάβει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, για συνέπειες προερχόμενες από τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε.

 Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό:

Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά τη συμμετοχή του. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.

Απαγορεύονται σχόλια τα οποία είναι υβριστικά, προσβλητικά, απειλητικά, δυσφημιστικά, άσεμνα, ή ρατσιστικά ή άλλως ανάρμοστα. Η ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου ή περιλαμβάνει υβριστικά, προσβλητικά, απειλητικά, δυσφημιστικά, άσεμνα, ή ρατσιστικά ή άλλως ανάρμοστα σχόλια κατά, της ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε., των προϊόντων της ή/και οποιουδήποτε τρίτου διαγράφοντας τα σχόλια αυτά και ακυρώνοντας την σχετική συμμετοχή.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα κατωτέρω στην παράγραφο Προσωπικά δεδομένα. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος ή χρήστης της ιστοσελίδας βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα των Δικτυακών Τόπων (hacker), τότε αποβάλλεται πάραυτα από το διαγωνισμό και οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

 Αποκλεισμός νικητών: Ο αναφερόμενος νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους, η συμμετοχή του βρεθεί ότι παραβιάζει κάποιον από τους όρους του παρόντος οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (γ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους, (δ) σε περίπτωση που δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του και αποδεικτικά χρήσης της παροχής του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών κλπ. ή νομιμοποιητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται νόμιμα), (ε) λόγω ανικανότητάς του  προς δικαιοπραξία.

 Περιορισμός συμβατικής ευθύνης: Η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε.  και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

 Λήξη διαγωνισμού: Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού και της αποστολής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε. παύει να υφίσταται.

 Τροποποίηση Όρων: Η εταιρία ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε.  διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής της κλήρωσης και των Δώρων), και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής αναρτήσεως στη σελίδα της εταιρίας στο Facebook. Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε.  δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του παρόντος Διαγωνισμού. Η ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε.  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.

 Προσωπικά δεδομένα: Προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αναγκαία για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό πρόκειται να συλλεχθούν από την εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε., αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τους σκοπούς οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανάδειξης των νικητών και απονομής των Δώρων, πάντοτε  στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ») όπως ενσωματώθηκε με τον Νόμο 4624/2019, της εφαρμοστέας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και των σχετικών αποφάσεων, οδηγιών και κανονιστικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ»). Ειδικότερα, η ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε.  συλλέγει το όνομα προσωπικού λογαριασμού που τηρούν οι Συμμετέχοντες στο Facebook για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε.  συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των νικητών: ονοματεπώνυμο σε περίπτωση φυσικού προσώπου και επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ημερομηνία γέννησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου καθώς και υπογραφή για να επικοινωνεί με αυτούς αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, να εξακριβώσει τα στοιχεία τους και να τους αποστείλει τα Δώρα του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δύνανται να κοινοποιηθούν σε εταιρείες ταχυμεταφορών (courier) για την αποστολή των Δώρων στους νικητές. 

Τα ανωτέρω δεδομένα δεν πρόκειται να  κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

Oι συμμετέχοντες, ως υποκείμενα των δεδομένων, έχουν όλα τα προβλεπόμενα από το ΓΚΠΔ δικαιώματα όπως, δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων, δικαίωμα φορητότητας αυτών, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ανάδειξη των νικητών, την κατακύρωση και αποστολή των Δώρων σε αυτούς και την τυχόν επίλυση οποιουδήποτε θέματος αφορά στη διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος τήρησης των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την κατακύρωση των νικητών στον Διαγωνισμό. Εντός του χρονικού διαστήματος αυτού μπορεί να αμφισβητηθεί η ανάδειξη των νικητών και με το πέρας αυτού του διαστήματος τα δεδομένα, θα διαγράφονται με ασφάλεια.

Η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε.  διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και το αρχικό του επωνύμου των νικητών και επιλαχόντων, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, και την επωνυμία σε περίπτωση νομικού προσώπου, στην επίσημη ιστοσελίδα της την οποία διατηρεί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης “Facebook” στους Δικτυακούς της Τόπους, καθώς και σε οποιοδήποτε έντυπό της ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, Internet και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος σε σχέση με την εν λόγω επεξεργασία, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΑ Α.Ε.  είναι διαθέσιμη στο www.atlanta.gr .Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση nikos.haritos@atlanta.gr . Τέλος, έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο www.dpa.gr).

 Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρείας. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

 

πατήστε enter για να αναζητήσετε